Litanie van alle heiligen

Litanie van alle heiligen

Litanie van alle heiligen

1. Smeekbede tot God
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

of:

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

2. Aanroeping van de heiligen
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der Maagden, bid voor ons.
Heilige Michael, Gabriel en Rafael, bidt voor ons.
Heilige Abraham, bid voor ons.
Heilige Mozes, bid voor ons.
Heilige Elia, bid voor ons.
HeIlIge Johannes de Doper, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Alle heilige patriarchen en profeten, bid voor ons.
Heilige Petrus en Paulus, bidt voor ons.
Heilige Andreas, bid voor ons.
Heilige Johannes en Jacobus, bid voor ons.
Heilige Thomas, bid voor ons.
Heilige Matteus, bid voor ons.
Alle heilige Apostelen, bidt voor ons.
Heilige Lucas, bid voor ons.
Heilige Marcus, bid voor ons.
Heilige Barnabas, bid voor ons.
Heilige Maria Magdalena, bid voor ons.
Alle heilige leerlingen des Heren, bidt voor ons.
Heilige Stefanus, bid voor ons.
Heilige Ignatius van Antiochië, bid voor ons.
Heilige Polycarpus, bid voor ons.
Heilige Justinus, bid voor ons.
Heilige Laurentius, bid voor ons.
Heilige Cyprianus, bid voor ons.
Heilige Bonifatius, bid voor ons.
Heilige Stanislas, bid voor ons.
Heilige Thomas Becket, bid voor ons.
Heilige John Fisher en Thomas More, bidt voor ons.
Heilige Paulus Miki, bidt voor ons.
Heilige Isaac Jogues en Johannes de Brébeuf, bidt voor ons.
Heilige Petrus Chanel, bid voor ons.
Heilige Carolus Lwanga, bid voor ons.
Heilige Perpetua en Felicitas, bidt voor ons.
Heilige Agnes, bid voor ons.
Heilige Maria Gorettl, bid voor ons.
Alle heilige martelaren, bidt voor ons.
Heilige Leo en Gregorius, bidt voor ons.
Heilige Ambrosius, bid voor ons.
Heilige Hieronymus, bid voor ons.
Heilige Augustinus, bid voor ons.
Heilige Athanasius, bid voor ons.
Heilige Basilius en Gregorius van Nazianze, bidt voor ons.
Heilige Johannes Chrysostomus, bid voor ons.
Heilige Martinus, bid voor ons.
Heilige Patricius, bid voor ons.
Heilige Cyrillus en Methodius, bidt voor ons.
Heilige Carolus Borromeus, bid voor ons.
Heilige Franciscus van Sales, bid voor ons.
Heilige Pius X, bid voor ons.
Heilige Antonius, bid voor ons.
Heilige Benedictus, bid voor ons.
Heilige Bernardus, bid voor ons.
Heilige Franciscus en Dominicus, bidt voor ons.
Heilige Thomas van Aquino, bid voor ons.
Heilige Ignatius van Loyola, bid voor ons.
Heilige Franciscus Xaverius, bid voor ons.
Heilige Vincentius de Paul, bid voor ons.
Heilige Johannes Maria Vianney, bid voor ons.
Heilige Johannes Bosco, bid voor ons.
Heilige Catharina van Siëna, bid voor ons.
Heilige Teresia van Avila, bid voor ons.
Heilige Rosa van Lima, bid voor ons.
Heilige Lodewijk, bid voor ons.
Heilige Monica, bid voor ons.
Heilige Elisabeth van Hongarije, bid voor ons.
Alle heiligen van God, bidt voor ons.

3. Aanroeping tot Christus

Wees genadig, verlos ons, Heer.
Van alle kwaad, verlos ons, Heer.
Van alle zonde, verlos ons, Heer.
Van de hinderlagen van de duivel, verlos ons, Heer.
Van toorn, haat en alle kwaadwilligheid, verlos ons, Heer.
Van de eeuwige dood, verlos ons, Heer.
Door uw menswording, verlos ons, Heer.
Door uw geboorte, verlos ons, Heer.
Door uw doopsel en heilig vasten, verlos ons, Heer.
Door uw kruis en lijden, verlos ons, Heer.
Door uw dood en begrafenis, verlos ons, Heer.
Door uw heilige verrijzenis, verlos ons, Heer.
Door uw bewonderenswaardige hemelvaart, verlos ons, Heer.
Door uw uitstorting van de heilige Geest, verlos ons, Heer.
Door uw komst in heerlijkheid, verlos ons, Heer.

of

Christus, Zoon van de levende God, ontferm U over ons.
Gij die in deze wereld gekomen zijt, ontferm U over ons.
Gij die aan het kruis hebt gehangen, ontferm U over ons.
Gij die omwille van ons de dood hebt aanvaard, ontferm U over ons.
Gij die in het graf zijt neergelegd, ontferm U over ons.
Gij die van de doden zijt verrezen, ontferm U over ons.
Gij die ten hemel zijt opgestegen, ontferm U over ons.
Gij die de heilige Geest over de apostelen hebt gezonden, ontferm U over ons.
Gij die zetelt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Gij die zult komen oordelen de levenden en de doden, ontferm U over ons.

4. Smeekbeden voor verschillende noden

Dat Gij ons wilt sparen, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons wilt brengen tot een waarachtige boetvaardigheid, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons in uw heilige dienst wilt sterken en bewaren, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij al onze weldoeners het eeuwig heil wilt schenken, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij vruchten van de aarde wilt schenken en bewaren, wij bidden U, verhoor ons.

of

Dat Gij ons wilt vergeven, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij onze geest wilt richten op hemelse verlangens, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij ons, onze broeders, naasten en weldoeners
voor de eeuwige verwerping wilt behoeden, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij aan alle overleden gelovigen de eeuwige rust wilt schenken, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij de wereld bewaart voor ziekte, honger en oorlog, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen, wij bidden U, verhoor ons.

of

Dat Gij uw heilige kerk wilt besturen en bewaren, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij de paus en alle bedienaren van de kerk in hun heilig ambt wilt bewaren, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij allen, die in Christus geloven, eenheid wilt schenken, wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij alle mensen tot het licht van het evangelie wilt brengen, wij bidden U, verhoor ons.

5. Slot

Christus, aanhoor ons,
Christus, aanhoor ons,
Christus, verhoor ons,
Christus, verhoor ons,

of

Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons.

God, onze toevlucht en onze kracht, wees hier aanwezig bij het gebed van uw kerk., Gij die zelf ons
leert bidden, en laat ons werkelijk verkrijgen wat wij gelovig vragen. Door Christus onze Heer. Amen

of

God, Gij ziet hoe zwak wij zijn en hoe dikwijls wij tekort schieten.
Toon ons uw barmhartigheid: wek ons op door het voorbeeld
van uw heiligen om U te beminnen. Door Christus onze Heer. Amen.