Bisschoppen laten vragen homohuwelijk weg in enquete

De Nederlandse bisschoppen hebben de pauselijke enquête over het gezinspastoraat aangepast. Vijf vragen over het homohuwelijk en het gezin zijn weggelaten. De verschillen kwamen aan het licht toen de redactie van Katholiek.nl de vragenlijst van de Nederlandse bisschoppen vergeleek met de openbare vragenlijst van de Belgische, Engelse en de Amerikaanse bisschoppen.

Homoseksualiteit

De oorspronkelijke Vaticaanse lijst vragen bevat vier vragen over het homohuwelijk. De twee vragen die de bisschoppen achterwege hebben gelaten gaan over de erkenning van het homohuwelijk door de staat en over de mening van lokale pastores over een dergelijke civielrechtelijke verbinding. In de officiële Nederlandse enquete is vraag 5 gehernummerd: de vragen 5c en 5d zijn vraag 5a en 5b geworden en de oorspronkelijke 5a en 5b weggelaten.

De niet-opgenomen vragen zijn:

  • 5a. Is er een wet in uw land dat een civielrechtelijke verbintenis erkent voor mensen met hetzelfde geslacht en wordt deze verbintenis op enigerlei manier gelijkgesteld aan het huwelijk?
  • 5b. Wat is de houding van de lokale kerken tegenover de staat als de promotor van civielrechtelijke verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht en tegenover hen die in een dergelijke verbintenis zijn getreden?

Gezin

Vraag nummer 8 (over het gezin) is in de Nederlandse versie van de pauselijke enquête geheel verdwenen. In nummer 8 stelt Rome drie vragen aan haar gelovigen op welke wijze het gezin kan worden versterkt als hoeksteen van samenleving en kerk. Vraag 9 van de Vaticaanse lijst is in de Nederlandse versie vraag 8 geworden.

De niet-opgenomen vragen luiden:

  • 8a. Jezus Christus openbaart het mysterie en de roeping van de menselijke persoon. Hoe kan een gezin een geprevaleerde plaats innemen om hiervoor te zorgen?
  • 8b. Welke kritieke situaties in het huidige gezin kan de ontmoeting met Christus blokkeren?
  • 8c. In welke mate wordt het gezinsleven aangeraakt door een geloofscrisis?

Bisschoppensynode

Het pastoraat aan gezin en familie is het onderwerp van een geplande internationale bisschoppensynode in oktober komend jaar in Rome. Voor het eerst in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk besloot het Vaticaan om voorafgaande aan de synode het gelovige volk te raadplegen. Katholiek.nl stelde op 4 november 2013 een Nederlandse vertaling van de pauselijke enquête beschikbaar op basis van de Vaticaanse tekst aan de Amerikaanse kerkprovincie . In landen als België (webversie) en  Engeland (Word) wordt de volledige vragenlijst voorgelegd. De vragenlijst van de Nederlandse Kerkprovincie is in bezit van de redactie van Katholiek.nl.

Op Twitter verklaarde woordvoerder Anna Kruse dat ‘feitelijke vragen’ over de Nederlandse wet over het huwelijk beantwoord worden door een beleidsmedewerker van het SRKK. Dat betreft een vraag. Er zijn echter vier vragen niet opgenomen waarin de mening van pastores over het homohuwelijk en geloofscrises in het gezin worden gevraagd.