Bisschop Wiertz wijdt vijf diakens

Zaterdag 29 oktober wijdt bisschop Frans Wiertz vijf mannen tot diaken, drie permanent-diakens en twee transeunt-diakens. Het is voor het eerst dat de wijding van permanente en transeunte diakens in één viering plaatsvindt.

Met de speciale viering wil het bisdom Roermond de eigenheid van het diakenambt en de eenheid van de beide soorten diakens onderstrepen.

Diakens zijn mannen die de eerste van de drie kerkelijke wijdingen – diaken, priester, bisschop – ontvangen en op grond daarvan een aantal taken in de kerk mogen uitvoeren. Het ambt van diaken is feitelijk al heel oud. In de eerste jaren van het christendom kwamen er al diakens voor. Toen de apostelen heel druk bezig waren met het verkondigen van het evangelie, ontdekten ze dat te weinig tijd hadden om zelf voor iedereen te zorgen. Ze stelden toen zeven mannen aan die namens hen de zorg voor de armen en behoeftigen op zich namen. Hieruit is het ambt van diaken gegroeid als een zelfstandig ambt.

In later eeuwen werd de diakenwijding vooral een opstap naar de priesterwijding. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de jaren zestig het zelfstandige ambt van diaken weer in ere hersteld. Sindsdien kunnen (getrouwde) mannen de diakenwijding ontvangen, zonder dat ze daarna de priesterwijding ontvangen.

Transeunt-diakens zijn diakens op weg naar het priesterschap. De twee transeunt-diakens zijn Henyer García León (29) van het Neocatechumenaat en broeder Geraldo de Vasconcelos (32). Deze laatste is lid van het Oratorium van Filippus Neri te Maastricht.

Permanent-diakens zijn veelal gehuwde mannen die, naast hun gewone werk en gezinsleven, het diakenambt bekleden. De drie permanent-diakens zijn Patrick Bastings (47) uit Roermond, Kees Bekker (59) uit Maastricht en Cor Sonnemans (56) uit Venray.

Het bisdom Roermond telt momenteel zo’n 70 diakens. Zij assisteren in de parochie met enkele liturgische taken (dopen, trouwen, uitvaarten, preken), maar hun belangrijkste taak ligt nog altijd op het sociale vlak: de zorg voor de mensen in de parochie, met name degenen die het om welke reden ook erg moeilijk hebben.