Kerkbalans 2015 start nieuwe wervingscampagne

De jaarlijkse fondswervingscampagne ‘Kerkbalans’ is gisteren in Utrecht toegelicht. Een nieuwe campagne ‘Mijn kerk’ wil meer gelden binnen halen voor alle kerkelijke activiteiten in ons land. Dat is hard nodig want de inkomsten lopen al jaren terug.

Nieuwe campagne

De Actie Kerkbalans 2015 wordt gehouden van zondag 18 tot en met zaterdag 31 januari 2015. Een lachend bruidspaar, ontroerde jonge ouders die hun baby laten dopen, een opa die zijn kleinzoon iets uitlegt, een meisje dat met verwondering de ruimte van een kerk in zich opneemt en een vrouw die soep uitdeelt. Dat zijn de beelden van de nieuwe campagne van Kerkbalans. Met een multimediale aanpak (Twitter, facebook, een YouTube-filmpje) probeert Kerkbalans meer gelden binnen te krijgen.

Het thema van de actie is ‘Mijn kerk…’. De kerkleden kunnen de zin zelf afmaken met een werkwoord, zoals: Mijn kerk deelt, Mijn kerk inspireert. Ze worden door hun kerk uitgedaagd om er via website, facebook en twitteraccounts invulling aan te geven. Rode draad in de campagne is: ‘Mijn kerk is in balans’.

Minder inkomsten

Dat de campagne hard nodig is blijkt uit de cijfers die de kerken naar buiten brachten. De giften aan de kerkgenootschapen nemen andermaal af. De rooms-katholieke kerk haalde vorig jaar 52 miljoen euro op, twee miljoen minder dan in 2013 (-3%). De trend van een daling is al langer aan de gang. Vier jaar geleden was de opbrengst voor de rooms-katholieke kerk nog 61 miljoen.

De belangrijkste oorzaak van de verminderde opbrengsten is kerkverlating. Het overlijden van goed bijdragende leden is een tweede belangrijke oorzaak.

De fondsenwerving is verreweg de belangrijkste inkomstenbron. Andere inkomsten, uit vermogen en bezittingen, blijven relatief stabiel. Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd dankzij Kerkbalans. Maar ook die inkomsten dalen, met 5,3 procent in 2013. In totaal zijn de inkomsten van de parochies in 2013 met 5 miljoen gedaald (3,2 procent) tot een totaal van 155,5 miljoen.

Tekort: 17 miljoen

Niet alleen de inkomsten dalen. De kosten voor gebouwen en personeel zijn beide met ongeveer 2 procent gedaald. De kosten voor pastoraat en bij afdrachten en overige kosten daalden nog harder met 4 respectievelijk bijna 6 procent. Toch is de kostenreductie niet genoeg om groene cijfers te schrijven. In totaal hadden de parochies in 2013 een tekort van 17 miljoen, dat ten laste van het vermogen en de voorzieningen is gebracht. Dit tekort is gelijk aan dat in 2011 en 2012.

In Kerkbalans werken de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap samen.

De fondsenwervingsorganisatie beseft dat men aan de bak moet om het tij te keren. “Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen van onze vrijwilligers zijn substantiële verbeteringen wenselijk en mogelijk. Dit betreft verbeteringen in het gebruik van administraties en in bijvoorbeeld de aanschrijving van kerkleden.” aldus E. Duijsens van het RK Economencollege. De kerken bekijken andere manieren van geldwerving, zoals wervingsacties gekoppeld aan een concrete activiteit in de kerk, crowdfunding en het benaderen van mensen die niet meer in de kerk komen.

Foto: 1 eurocent (Mario’s planet/CC BY-NC-SA 2.0)