Kunnen protestanten en katholieken elkaar vinden in de oecumene van de ‘Lectio Divina’?

Kunnen protestanten en katholieken elkaar vinden in de oecumene van de ‘Lectio Divina’? Deze vraag staat centraal tijdens de Inspiratiedag Lectio Divina die a.s. vrijdag in de Abdij van Berne in Heeswijk door Berne Media wordt georganiseerd. Greco Idema, hoofdredacteur van ‘Nieuw Wij’, ging het gesprek met dominee Jos Douma, een van de sprekers.

Wat is Lectio Divina?

“Lectio divina is een manier van Bijbellezen die sinds de zesde eeuw vooral in kloosters wordt beoefend. Het gaat om een intensief en liefdevol lezen van Schriftteksten vanuit het verlangen Gods stem doorheen de woorden te horen met het oog op het eigen leven. Letterlijk betekent lectio divina: goddelijk lezen. Je kunt dat ook vrij vertalen met: ‘bijbellezen met het hart’ of ‘spiritueel Schriftlezen’. In de lectio divina spelen vier momenten een hoofdrol: lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio). Met dat laatste wordt bedoeld: tot rust komen bij God.”

Aankomende vrijdag in Heeswijk

“De kern van de dag is dat protestanten en katholieken elkaar ontmoeten rond de praktijk van de lectio divina. Dom Bernardus, abt van Koningshoeven, zal zijn visie op lectio divina geven in een lezing en ons leiden in een lectio divina oefening. En ikzelf zal dat ook doen, maar dan als dominee uit de protestantse traditie. Als deelnemer aan de dag onderga je dus in elk geval twee lezingen maar oefen je ook in gezamenlijkheid met lectio divina. Daarnaast wordt op de dag een nieuw boekje aangeboden: Lezen voor je leven. Aan de slag met lectio divina dat Dom Bernardus en ik samen hebben geschreven.”

Het volledige interview van Greco Idema met Jos Douma kunt u lezen op de website van NieuwWij
Meer informatie over de inspiratiedag op vrijdag 6 oktober kunt u vinden op de website van Berneboek