Open brief aan kabinet en tweede kamer in kader van Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen

Cordaid en Justice and Peace hebben samen met een groep kerkelijke en maatschappelijke organisaties, een open brief geschreven naar de regering en het parlement. Deze brief is geschreven in kader van de Werelddag voor migranten en vluchtelingen, waarvoor paus Franciscus ook afgelopen zaterdag een oproep deed aan de wereldleiders.

Open brief

In de brief roepen de organisaties op haast te maken met een humaan migratie- en ontwikkelingsbeleid, waarbij de bescherming van de rechten en de menswaardigheid van elke persoon, in het bijzonder de meest kwetsbaren, centraal staat.De brief is kunt u lezen door hier te klikken.

Reacties betrokkenen

Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid: “Als katholieke organisaties willen we bij regering en volksvertegenwoordiging aandringen om kaders te scheppen die dit werk mogelijk maken en bevorderen. Het coalitieakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” bevat liefst vijf pagina’s aan migratie en asiel, duurzame ontwikkeling en humanitaire hulp. We pleiten voor een snelle doorvertaling naar beleidskaders en budgetten. Als Cordaid doen we dit in het kader van de mondiale Share the Journey-campgane van Caritas, die aandacht vraagt voor het lot van migranten en vluchtelingen bij overheden en beleidsmakers.”

Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace: “Wij zien een groeiende rol voor burgers en lokale gemeenschappen in de ontvangst van vluchtelingen: zij investeren hun tijd, kennis en netwerken om vluchtelingen zo snel mogelijk te laten meedoen in hun stad en regio. Het aantal initiatieven voor ontmoeting, uitwisseling en participatie is groot en divers. Wij roepen de overheid op samen een duurzaam integratiebeleid te ontwikkelen waarin we dit lokaal maatschappelijk potentieel optimaal inzetten om vluchtelingen een nieuw bestaan te laten opbouwen in Nederland. Zo’n goede ontvangst van vluchtelingen komt niet alleen hen ten goede, maar draagt bij aan de veerkracht van de Nederlandse samenleving als geheel.”

Mgr. De Korte, bisschopreferent voor Kerk en Samenleving: “De oproep van paus Franciscus lezen we allereerst als een uitdaging aan ieder van ons om, in onze eigen omgeving, om te zien naar elkaar en vooral naar hen die van heinde en ver in onze samenleving hun toevlucht hebben gevonden. Samen bouwen aan een herbergzaam Nederland waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect en liefde, zoals verwoord in de kerstboodschap 2015 van de Nederlandse bisschoppen.”

Oproep paus aan wereldleiders

Gisteren vierde de de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de migrant en de vluchteling. Paus Franciscus riep zaterdag in zijn boodschap opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. Hij wijst er in zijn boodschap op ‘dat iedere vreemdeling die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voortouw te nemen overeenkomstig haar pastorale traditie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en van de burgermaatschappij, ieder overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheden, onmisbaar’.

De paus herinnert politieke leiders aan de topconferentie die in 2016 in New York is gehouden. Daar ‘hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te beschermen door deze verantwoordelijkheid op wereldniveau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.’