Overleden defensiepersoneel al ruim vijftig jaar herdacht tijdens Requiemviering

Requiemviering Defensiepersoneel

Wanneer er ergens in de wereld Nederlandse defensie slachtoffers vallen wordt dit breed uitgemeten in de media. Bij de terugkomst van de overledenen in hun thuisland zien we de daar bijbehorende militaire ceremonieën. Nabestaanden gaan een tijd van rouw tegemoet en velen van hen vinden steun in het geloof, zoals ook veel defensiemedewerkers daar hun steun in vinden. Voor gelovigen, overleden defensiemedewerkers wordt al ruim vijftig jaar sinds het einde van de tweede wereldoorlog een Requiemviering gehouden.

Katholieke herdenking defensiepersoneel

Het is in de katholieke traditie het gebruik om in de tijd rond Allerzielen te bidden voor de overledenen en hen te herdenken. Deze behoefte is er ook bij de nabestaanden van overleden burgers en militairen van het defensiepersoneel. Tijdens een jaarlijkse Requiemviering gaat Krijgsmacht Bisschop mgr. Punt voor om samen met 500 nabestaanden, militaire collega’s en andere geïnteresseerden te bidden voor de overledenen.

Tijdens deze pontificale hoogmis zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties binnen de krijgsmacht uitgenodigd. De hoogste militair in rang die aanwezig is, legt aan het einde van de viering een krans. Twee jaar geleden was ook de toenmalig minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert aanwezig tijdens de viering.

Militair ordinariaat

Vanuit de katholieke kerk is er een ‘legerbisdom’, bedoeld om geestelijke zorg te verschaffen aan militairen. Dit noemen we een militair ordinariaat. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden en aan het hoofd staat de ordinarius, een bisschop. In Nederland is dat mgr. Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Nationaal Katholiek Thuisfront

Het Nationaal Katholiek Thuisfront organiseert activiteiten die er op gericht zijn om het maatschappelijk draagvlak van de krijgsmacht, in de samenleving, in stand te houden en te vergroten. Zij steunen als vertegenwoordiger van de Katholieke gemeenschap het werk van de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij Defensie.

Het NKT richt zich met hun activiteiten op militairen, veteranen en hun thuisfront. Naast de jaarlijkse Requiemviering in november organiseren ze onder andere ook de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes in mei. Hier komen jaarlijks zo’n 10.000 militairen (voornamelijk uit Europa) op af.

Volgende herdenking

Op zaterdag 4 november aanstaande zal om 11.00 uur het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht de volgende Requiemviering organiseren. De viering zal worden voorgegaan door mgr. Punt, hoofdcelebrant, Vicaris-Generaal mgr. Woolderink, concelebrant en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A. Van Vilsteren, diaken. Net als voorgaande jaren zal de viering gehouden worden in de Sint-Odulphuskerk in Best.

Tijdens de viering is er een muzikale invulling door het koperkwintet van de militaire fanfare “Bereden Wapens” uit Vught o.l.v. Wachtmeester Simon Bruul, het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en organist Ton van Eck.