Vers voor de Zondag: 6 september

Talliet

In onze rubriek ‘Vers voor de Zondag’ blikken we vooruit op de eucharistieviering van aanstaande zondag (of feestdag): wat vertelt het Evangelie ons? Om wat voor thema draait deze viering? Wat zou je kunnen doen om dit te onderstrepen?

23e zondag door het jaar

Bidden tot verzoening

Gemeenschap is niet vanzelfsprekend. Niet in klein verband (relatie, gezin, familie) en ook niet in groot verband (land, landen, enz.). Aan gemeenschap moet steeds gewerkt worden. Trouwen is een werkwoord en dat geldt niet alleen in de twee-relatie, het is een opgave die altijd en overal blijft. En wanneer het samenleven nu eens leidt tot verdeeldheid, tot ruzie? Er is altijd de weg van verzoening. Geen gemakkelijke weg, wel een uitdagend perspectief. Het vraagt engagement. Je kunt er ook om bidden: niet dat God het je dan in de schoot werpt. Wel dat God je de kracht geeft om steeds opnieuw te beginnen en vol te houden.

Exegetische notities Evangelie

Matteüs 18,15-20

Het koninkrijk van God binnengaan is een diepe verbondenheid met God aangaan. Ieder mens is kostbaar in Gods ogen. Jezus plaatst een kind in het midden om zijn leerlingen duidelijk te maken hoe Hij dat ziet (Matteüs 18,1-5). Heel het evangelie is een oproep tot bekering (Matteüs 4,17). Hier wijst Jezus een weg die men kan gaan om mensen tot bekering te brengen. In drie stappen kan die weg gegaan worden: persoonlijk, met meerdere mensen erbij, met heel de geloofsgemeenschap. Ja, wie dan volhardt, zo zegt Jezus, staat buiten. Die laatste term komen we vooral in de hoofdstukken 24 en 25 tegen. Buitengesloten zijn is het koninkrijk niet binnen kunnen gaan, en geen relatie met God kunnen aangaan. Toch legt Jezus in alles de nadruk eerder op de mogelijkheden tot bekering en waakzaamheid dan op buitensluiten en ontbinden. Hij leert de lezer dat alle middelen ingezet moeten worden om mensen te redden.

Het is dan ook goed om de rest van het hoofdstuk in ogenschouw te nemen. Jezus houdt zijn leerlingen en heel de kerkgemeenschap voor waarvoor ze bestemd zijn, en hoe zij behoren te handelen: word al een kind, geef geen aanstoot, red wat verloren is, vergeef van harte tot 70 maal toe. Wie dit leest, hoort de echo’s van het Onze Vader terug komen.

Themastelling

Wachter zijn is een prachtige taak, maar ook een verantwoordelijke taak. De wachter ziet en hoort veel. Wat hij zo opmerkt, moet hij niet voor zichzelf houden maar delen met de mensen om hem heen. Dat kan zijn om te waarschuwen of om terecht te wijzen. Het kan ook zijn om de goddelijke liefde nog eens in het midden te plaatsen. In die boodschap mag altijd weet het heden klinken: vandaag is de tijd dit te doen.

Suggestie: Europese dag van de Joodse Cultuur

Vandaag, de eerste zondag van september, is in 1999 door ruim 300 steden in 30 Europese landen uitgeroepen tot de ‘Europese Dag van de Joodse Cultuur’. De dag heeft de doelstelling te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities in de plaatselijke cultuur van ieder land verankerd zijn. Op deze dag (met Gods liefdesgebod in het achterhoofd) kan een voorbede tegen antisemitisme op zijn plek zijn; als oproep naar de wereld om elke vorm van discriminatie, in dit geval antisemitisme, te verwerpen.

De teksten en suggestie zijn genomen uit de ‘Handreikingen voor liturgie voor de zon- en feestdagen’ van Berne Media. In deze uitgave staan exegetische notities voor elke lezing en antwoordpsalm, een ‘kapstok’ voor de verkondiging, misteksten, voorbeden en diverse andere suggesties voor vieringen met gewijde of niet-gewijde voorganger. Voor meer informatie over de uitgave en een abonnement, zie de website van Berne Media.