Week van het Katholiek Onderwijs van 11 t/m 15 december

Van 11 tot en met 15 december wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) wil scholen motiveren om tijdens de Adventsperiode betekenisvol naar kerst toe te werken.

Op de website van de NKSR worden diverse materialen aangeboden die scholen kunnen gebruiken tijdens de Week van het Katholiek Onderwijs.

Onderwijs

De rooms-katholieke kerk heeft van vroeger uit veel aandacht voor het onderwijs. Te denken valt aan klooster- en kathedraalscholen waar later religieuze ordes en congregaties een grote rol in speelden. Godsdienst onderwijs is iets van alle tijden, maar de afgelopen jaren is de vorm hiervan sterk veranderd door de secularisering.

Voor het openbare onderwijs is wel bij wet vast gelegd dat scholen eerbied hebben voor iedere godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht om voor hun kinderen op openbare basisscholen lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs te vragen. Deze lessen moeten verzorgd worden onder schooltijd. De leerkrachten die deze lessen geven worden sinds 2009 door de staat bekostigt.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor katholieke scholen

Binnen ieder bisdom is er een gedelegeerde aangesteld die een brugfunctie vervult tussen de bisschop en het rooms-katholiek onderwijs op katholieke scholen. Namens de bisschop begeleidt een bisschoppelijk gedelegeerde scholen met name bij zaken rond de rooms-katholieke identiteit van scholen en de verzorging van het vak godsdienst/levensbeschouwing. Volgens de katholieke kerk kan het onderwijzen van kinderen en volwassenen gezien worden als een dienst aan de medemens waar het evangelie toe oproept.