Positieve Prinsjesdagbrief De Korte over sociale cohesie

Bisschop Gerard De Korte is positief over moslims, sociale media en vele projecten die sociale cohesie in Nederland bevorderen. Dat schrijft hij in een open brief bij gelegenheid van Prinsjesdag.

‘Wat is er aan de hand, dat er zo’n grote onvrede is ontstaan over de wereld van de politiek, terwijl de gemiddelde Nederlander persoonlijk redelijk tevreden lijkt?’ Dat vraagt bisschop Gerard de Korte zich af, in een lijvige ‘Prinsjesdagbrief’ voor ‘allen die de samenleving te harte gaan’.

De bisschop van Groningen-Leeuwarden schrijft over de geïndividualiseerde participatiesamenleving die de verzorgingsstaat aan het vervangen is. “We bedoelen met individualisering dat ieder steeds meer verantwoordelijk wordt gesteld voor het eigen leven. Dat proces is aan de ene kant toe te juichen: niemand van ons wil terug naar de tijd dat de ouders of de familie de partner kiest. Het proces van individualisering biedt kansen op een persoonlijker invulling van het leven. Omdat geloven in onze christelijke traditie een hoogst persoonlijk antwoord is op God, die onze Schepper is en ons tot gemeenschap met zichzelf en met elkaar roept, hoeft er vanuit onze traditie dan ook geen verzet aangetekend te worden tegen het proces van individualisering. Natuurlijk levert dit proces problemen op, maar het schept ook nieuwe kansen.”

De brief is uitermate positief geformuleerd en geeft een aantal richtingen om, vanuit het katholiek sociaal denken, ‘de boel bij elkaar te houden’ zoals Job Cohen dat eens zei. Bisschop De Korte schrijft positief over de moslimgemeenschap, positief over social media communities en is verheugd over de vele kleinschalige goede-doelenprojecten die door kerk en samenleving worden ontplooid. Gerard de Korte schrijft de brief in zijn functie als bisschoppelijk referent voor kerk en samenleving.

Positief over moslims

De Korte neemt het in zijn brief op voor moslimgelovigen. “Waar in onze tijd moslims vaak de schuld krijgen van allerlei problemen en ze op tal van terreinen lijden onder vormen van uitsluiting, moeten we als samenleving beseffen, dat juist rondom de moskeeën de sociale cohesie hoog is en mensen gevormd worden tot leden van de samenleving, die vanuit de eigen traditie een grote bijdrage kunnen leveren aan onze cultuur.”

Positief over social media

Net zo zeer ziet de Groningse bisschop kansen voor sociale media. “Voor veel mensen groeien de nieuwe sociale media in betekenis. Op de digitale snelweg vindt communicatie plaats als nooit tevoren. Waarom zou ook deze communicatie niet vormend zijn voor de deelnemers? Er zijn gevallen bekend, waar het digitale netwerk echte steun verleent als een deelnemer ziek wordt of op andere wijze in de problemen komt. Juist de ongrijpbaarheid ervan bleek een voordeel voor de jongeren, die demonstreerden voor een Arabische lente. Natuurlijk zijn er ook gevaren: degene met wie je verkeert kan een andere blijken te zijn dan je veronderstelt, je geheimen zijn niet bij iedereen veilig. Mensen moeten dus leren, hoe ze met de nieuwe mogelijkheden verstandig om moeten gaan. Maar dat is geen reden om te somberen over deze nieuwe vormen van communicatie. De niet- virtuele communicatie met mensen toonde immers altijd al analoge problemen.”

De Korte bepleit aan alle kanten sociale cohesie. Daarin ziet hij een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. “Wij benadrukken het belang van sociale cohesie en de solidariteit van mensen in de samenleving. Juist in de huidige crisistijd, waar de werkeloosheid naar pijnlijke hoogte stijgt, blijft een goed en stevig sociaal vangnet uitermate belangrijk. In deze tijd van transformatie en flexibilisering blijft het streven naar bestaanszekerheid een belangrijke gezamenlijke opdracht. Een tweedeling van de samenleving moet worden voorkomen. De overheid behoort een schild voor de zwakken te zijn en te blijven.”

Projecten

Door de brief heen, stipt de bisschop diverse diaconale projecten aan, zoals het inloophuis De herberg in Westervoort (www.inloophuisdeherberg.nl), het project Fietsmaatjes in Warmond voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, de dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond die opkomt voor kwetsbare mensen zoals uitgeprocedeerde asielzoekers en ontwikkelingshulpprojecten in Ghana en Gambia.

‘Wij blijven leerling’

“Vanuit onze katholieke traditie zijn we ertoe geroepen om alles wat we aan goeds en waardevols ontmoeten in onze wereld te eren en hoog te houden,” schrijft De Korte. “Graag bieden we aan, wat we zelf van Godswege aan goeds ontvangen hebben, maar dat betekent nooit, dat we vanuit ons eigen goed neerzien op anderen. Integendeel, we blijven leerlingen, die anderen nodig hebben, zowel om hen als onszelf te verstaan.”

De volledige brief van bisschop Gerard de Korte is te downloaden op de website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *