Bisdom Roermond

  Het bisdom Roermond bestaat uit het grondgebied van de Nederlandse provincie Limburg. 95% van de bevolking is katholiek (1 miljoen mensen). Er zijn 342 zielzorgeenheden.

  Bisschop
  Sede Vacante

  Hulpbisschop Mgr. dr. E.J. de Jong
  Diakenwijding: 18-9-1982
  Priesterwijding: 28-5-1983
  Bisschopswijding: 6-2-1999

  Geschiedenis

  Het gebied van en rond de huidige provincie Limburg, toentertijd onderdeel van de Romeinse provincie Germania Inferior, maakte in de 3de en 4de eeuw kennis met het christendom vanuit het Rijn- en Maasland. Deze eerste kerstening was oppervlakkig en zal het meest in de grotere steden plaatsgevonden hebben. Het overgrote deel van de bevolking, vooral op het platteland, bleef onkerkelijk en vereerde waarschijnlijk vooral de goden van de Germaans-Keltische mythologie. Dit bleef waarschijnlijk ook zo in de roerige overgangstijd van het Romeinse rijk naar het Frankische Rijk. Een diepergaande kerstening vond pas plaats in de tijd van Karel de Grote rond het jaar 800. De eerst-bekende bisschop was de later heilig verklaarde Maternus. Vanaf ongeveer 320 was Tungrorum (het huidige Tongeren in België) de zetel van een bisdom dat een ruim gebied tussen Maas en Schelde omvatte, tot aan de toenmalige kust. Eén van de eerste was waarschijnlijk Servatius van Maastricht, die zijn bisschopszetel naar Maastricht zou verplaatst hebben waar hij dan ook in 384 begraven zou zijn. Verschillende opvolgende bisschoppen verbleven eveneens vaak in deze stad, onder wie Monulphus van Maastricht en Gondulphus van Maastricht (6de en 7de eeuw). Hubertus van Luik verplaatste de zetel naar Luik, toen de plaats waar Lambertus van Maastricht (bisschop van 701-727) vermoord was steeds meer bedevaarders aantrok.
  In het Limburgse Maasdal, het huidige Noord- en Midden-Limburg, missioneerden in de 8ste eeuw Wiro en Plechelmus en Willibrordus. Ze stichtten een kerk en bijbehorend klooster in Sint Odiliënberg dat als hoofdkwartier voor de zending in het gebied functioneerde. Dit gebied behoorde vanaf de 10de eeuw eveneens tot het bisdom Luik, met uitzondering van een gedeelte in het noorden dat de aartsbisschop van Keulen toebehoorde. Roermond wordt in de Annales Rodenses voor het eerst genoemd in 1130. Het was toen een bezitting van het naburige klooster in St.-Odiliënberg. Een eeuw later werd er in Roermond een cisterciënzervrouwenklooster gesticht (Munsterabdij).

  Roermond bleef tot het bisdom Luik horen tot aan de reformatie van de 16de eeuw. In 1559 ging de toenmalige machthebber van de Nederlanden, Filips II van Spanje, onder invloed van de politieke situatie (zie Bourgondische Kreits) over tot reorganisatie van de oude bisdommen. Een aantal gebiedsdelen van het huidige Limburg, met name de Keulse gebieden en enkele Luikse delen, gingen tot een nieuw bisdom behoren: Roermond. Dit (eerste) bisdom Roermond werd opgericht op 12 mei 1559. Dit nieuwe bisdom ging niet behoren tot het tot aartsbisdom verheven bisdom Utrecht maar werd een onderdeel van de kerkprovincie aartsbisdom Mechelen. De eerste bisschop was Wilhelmus Lindanus (oftewel Willem van der Lindt). Het bisdom bestond uit een lappendeken aan gebiedsdelen, steeds doorkruist door gebieden die bleven toebehoren aan het bisdom Luik en het bisdom Keulen.
  Op 26 november 1801 werd dit bisdom Roermond opgeheven door de Franse bezetter die streefde naar grotere en meer overzichtelijke bestuurseenheden. Het grootste deel van het bisdom werd weer bij het bisdom Luik gevoegd.

  Deze situatie duurde voort onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Vanwege de verdeling van Limburg tussen Nederland en België na de Belgische Opstand van 1830 en het Verdrag van Londen (1839) was het noodzakelijk geworden om in de nieuwe Nederlandse provincie Limburg een eigen kerkelijk bestuur in te richten. Dat gebeurde op 2 juni 1841 met de instelling van het apostolisch-vicariaat Limburg. In 1853, met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, werd het mogelijk om weer in heel Nederland bisdommen op te richten. Zo werd het vicariaat Limburg na twaalf jaar herdoopt tot het (tweede) bisdom Roermond, ditmaal als onderdeel van de heropgerichte kerkprovincie aartsbisdom Utrecht.
  Zo werd de oude zetel van Roermond uit 1559 (die stand had gehouden tot 1801) hersteld en kon de Sint-Christoffelkerk in Roermond haar functie van kathedraal (bisschopskerk) na 42 jaar weer terugkrijgen, een functie die deze kerk sinds 1661 vervulde.
  Op zondag 5 oktober 2003 werd pater Arnold Janssen uit Steyl, die drie missiecongregaties heeft gesticht, door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

  Door de steeds verdergaande secularisatie heeft het bisdom in de recente geschiedenis verschillende reorganisaties doorgevoerd. Het aantal decanaten is in de laatste paar jaren teruggebracht van 24 naar 14. In oktober 2008 was er een fusie tussen de decanaten Venray en Gennep. Het decanaat Meerssen werd opgeheven op 1 september 2009. In 2010 is met de opheffing van het decanaat Brunssum het aantal decanaten verder verminderd naar 14. De overgebleven decanaten in het bisdom Roermond zijn in alfabetische volgorde: Gulpen-Gronsveld, Heerlen, Helden, Horst, Kerkrade, Maastricht, Roermond, Schinnen-Geleen, Sittard, Susteren-Echt, Thorn-Heythuysen, Venlo-Tegelen, Venray-Gennep en Weert. Het bisdom is van plan om in 2012 het aantal dekenaten verder te verminderen naar 13 door de fusie van de de dekenaten Helden en Horst. Echter zelfs na deze vermindering is het aantal dekenaten in het bisdom Roermond groter dan in alle andere Nederlandse bisdommen bij elkaar opgeteld.
  Ook het aantal kerken waar de eredienst wordt gehouden, neemt af vooral kerken en parochies opgericht in de vorige eeuw werden (en worden) weer opgeheven. In 2009 zijn er in het bisdom verscheidene kerken gesloten waarvan één in Roermond en één in Eijsden. Door de ontkerkelijking heeft Bisschop Frans Wiertz met ingang van 1 juli 2010 drie parochiekerken in Hoensbroek aan de eredienst onttrokken: de Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen, de H. Jozefkerk en de Christus Koningkerk. Verdere kerksluitingen zijn onder andere aangekondigd in Treebeek en Geleen.