Hemelvaartsdag

  Voor veel mensen is deze dag een vrije dag midden in de week, en met de vrijdag vrij eraan vast geplakt heb je een mooi lang weekend om er op uit te trekken. Soms wordt dat gecombineerd met het dauwtrappen in de vroege ochtenduren.

  Katholieken zullen daarentegen een kerkdienst of mis bezoeken. Op Hemelvaartsdag vieren we dat Christus na de kruisiging en opstanding ten hemel is gevaren. Het is de viering dat Jezus terug is gekeerd naar de Vader. De bron van de hemelvaart is terug te vinden in het Nieuwe Testament, Lucas 24.

  Na de kruisiging en de begrafenis van Jezus ontdekken de leerlingen dat het graf leeg is. Hen wordt verteeld: Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.” Op de weg naar Emmaüs verschijnt Jezus en in hun samenzijn breekt hij het brood en openen de ogen van zijn leerlingen:

  Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. ‘Vrede!’ zei Hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. ‘Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij. ‘Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat Ik heb.’ Nadat Hij dat gezegd had, liet Hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven, en verbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei: ‘Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven.
  Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.

  Hemelvaartsdag valt op de veertigste dag gerekend vanaf Eerste Paasdag, waardoor de datum elk jaar anders is. Wel valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag, omdat Pasen altijd op zondag valt. Hemelvaartsdag valt tien dagen vóór Pinksteren.