Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld,
  God Heilige Geest,
  Heilige Drievuldigheid, één God,

  Hart van Maria, vol van genade, bid voor ons.
  Hart van Maria, rustplaats van de allerhoogste Drievuldigheid,
  Hart van Maria, woonstede van het vleesgeworden Woord,
  Hart van Maria, zeer gelijkvormig aan het Hart van Jezus,
  Hart van Maria, luisterrijke troon van glorie,
  Hart van Maria, overvloeiend van geluk bij de geboorte van Jezus,
  Hart van Maria, vol tedere liefde voor het goddelijk Kind,
  Hart van Maria, met een zwaard van droefheid doorboord volgens de voorzegging van de H. Simeon,
  Hart van Maria, vol angst en zorgen bij de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, vol vrees over het verlies van Jezus en overgelukkig door zijn wedervinding in de tempel,
  Hart van Maria, verscheurd door droefheid gedurende het lijden,
  Hart van Maria, vol hemelse blijdschap bij de mare van zijn verrijzenis,
  Hart van Maria, overvloeiend van genade door de nederdaling van de heilige Geest,
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaars,
  Hart van Maria, troost van de bedrukten,
  Hart van Maria, bescherming van de rechtvaardigen,
  Hart van Maria, voorspraak van het heilige Kerk,
  Hart van Maria, na Jezus’ Hart de veiligste hoop van de stervenden,
  Hart van Maria, blijdschap van het hemels hof,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  O allerheiligst en beminnelijkst Hart van Maria, Moeder van mijn God, bid voor ons.
  Opdat onze harten ontvlammen mogen door dezelfde liefde die u bezielt,

  Laat ons bidden,
  O God van genade en barmhartigheid, die in Uw oneindige wijsheid voor de zaligheid van de zondaars en de troost van de bedroefden aan de H. Maagd Maria een hart hebt geschonken, vervuld met dezelfde liefde en goedertierendheid als het goddelijk Hart van Uw veelgeliefde Zoon.
  Verleen aan allen die dit zuiver en onbevlekt Hart eren en liefhebben, de genade door haar voorspraak en verdiensten, ware volgelingen te worden van Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.Amen.