Litanie van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, geef,ons raad en bescherm ons.
  Moeder van goede raad,
  Geliefde Dochter van de eeuwige Vader,
  Verheven Moeder van Gods Zoon,
  Waardige Bruid van de H. Geest,
  Levende tempel van de H. Drievuldigheid,
  Vorstin van hemel en aarde,
  Zetel van de goddelijke wijsheid,
  Bewaarster van de allerhoogste geheimen,
  Uitdeelster van Gods genade,
  Lichtende ster van de Christenen,
  Voorbeeld van alle deugden,
  Kracht van de zwakken,
  Licht van de blinden,
  Steun van hen, die wankelen,
  Hulp van de ongelukkigen,
  Allervoorzichtigste Maagd,
  Allerwijste Maagd,
  Allergetrouwste Maagd,
  Bij de keuze van een levensstaat,
  Bij de vervulling van onze plichten,
  Bij alle twijfel en besluiteloosheid,
  Bij angsten en moeilijkheden,
  Bij onzeondernemingen,
  In gevaren en bekoringen,
  In de strijd tegen duivel, wereld en vlees,
  Als de moed ons ontzinkt,
  In al onze nood,
  In ons stervensuur,
  Om uw Onbevlekte Ontvangenis,
  Om uw geboorte,
  Om uw opoffering,
  Om uw roemvolle boodschap,
  Om uw heilige bezoeking,
  Om uw goddelijk Moederschap,
  Om uw onbevlekte zuiverheid,
  Om uw heilig leven,
  Om de smarten van uw moederlijk Hart,
  Om uw kostbare dood,
  Om uw heerlijke Opneming ten hemel,
  Om de verdiensten van uw zuivere Bruidegom,
  Om de verdiensten van uw grote dienaar de H. Alfonsus,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons.
  Jezus Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, H. Moeder Gods,
  en verkrijg ons de gave van goede raad.

  Laat ons bidden,
  Heer Jezus, Engel van de goddelijke raad, die, de menselijke natuur in de schoot van de allerheiligste Maagd aannemend, haar boven alle andere heiligen met uw licht en uw genade begunstigd hebt, geef, dat wij, uw dienaren, die haar als de Moeder van Goede Raad vereren, altijd en in alles mogen worden geholpen door de heilige gave van raad, opdat onze tijdelijke aangelegenheden ter uwer eer worden geregeld, en wijzelf veilig geleid worden op de weg naar de gelukzalige eeuwigheid. Amen.