Parochie

    In de rooms-katholieke Kerk is een parochie een lokale gemeenschap van gelovigen, waarvan de herderlijke zorg aan een pastoor is toevertrouwd. De pastoor kan hiervoor worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan. Een uitzondering is de eigen parochie van een bisschop, rond de kathedraal, waarvan hij titularis is maar meestal de pastorale zorg delegeert aan een plebaan.

    Historisch gezien werd voor de parochie ook het begrip kerspel gehanteerd. Het equivalente begrip in de meeste vormen van protestantisme is de gemeente. Ook de Anglicaanse Kerk, Orthodoxe Kerk en aan Lutheraanse zijde de Zweedse Kerk kennen parochies.

    In Nederland draagt het kerkbestuur, ook wel parochiebestuur genoemd, zorg voor het parochiaal vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Dit bestuur wordt gevormd door de pastoor tezamen met door de bisschop hiertoe benoemde leken. De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur. Het aantal zelfstandige katholieke parochies neemt per jaar met zo’n 25 af, en bedraagt per eind 31 december 2006: 1425.

    Een personele parochie richt zich niet op de gelovigen van een bepaald gebied, maar op een bepaalde groep gelovigen. Zo bestaan er bijvoorbeeld personele parochies voor Chaldeeuwse christenen of voor gelovigen die de Mis vieren volgens de Tridentijnse ritus, de mis van voor het Tweede Vaticaans Concilie.