28 mei 2018

Archief

Heer onze God, verdrijf de smarten en genees de ziekten van uw volk. Geef allen de volheid van uw heil door het zegeteken van het Kruis, waardoor U de zwakheid van de mensen te hulp bent gekomen...

Heer Jezus, Die de Kerk en de mensengeschiedenis trouw met Uw aanwezigheid bezoekt en vertroost, Gij, die ons in het bewonderenswaardige Sacrament van Uw Lichaam en Bloed laat delen in het Goddelijk Leven en ons reeds een voorsmaak geeft van...

Gebed tot de heilige Geest Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. - Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. - En Gij zult het...

De Engel des Heren De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. Wees gegroet Maria... Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord Wees gegroet Maria... En het Woord is vlees geworden. En...

Heilige, sterke, onsterfelijke God Lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan U tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met uw kracht verzaak ik aan het wantrouwen en de verwijten tegenover U. Ik verzaak...

Heilige Blasius Luister, Heer, naar het gebed van uw volk dat vertrouwt op de voorspraak van de heilige martelaar Blasius. Wij vragen U: laat in dit tijdelijk bestaan uw vrede ons deel zijn en help ons het...

Drink Christus Drink Christus, want Hij is de bron waaruit het water ontspringt. Drink Christus, want Hij is de bron van het leven. Drink Christus, want Hij is de vrede. Drink Christus, want stromen van levend water vloeien uit...

Wees gegroet, Maria Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in...

God, roep mij terug God, roep mij terug. God van erbarmen, roep mij terug. als ik van U wegvlucht, trek mij tot U. als ik weerstand bied, richt mij weer op. als ik gevallen ben, ondersteun mij. als ik weer ben...

Klik hier voor de officiele eucharistische hooggebeden en de prefatiegebeden Schuldbelijdenis Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door...