Vicaris

    Het woord vicaris komt van het Latijnse vicarius dat plaatsvervanger betekent.

    Een vicaris-generaal (ook wel Groot-vicaris genaamd) is de plaatsvervanger van een bisschop, maar hij staat de bisschop ook bij in het bestuur van het bisdom. Hij heeft veel rechtsmacht binnen een bisdom, met name op kerkrechtelijk gebied. Voor sommige zaken heeft hij echter een volmacht nodig van de bisschop, zoals bij toewijzing van een kerk aan een priester. De vicaris-generaal kan te allen tijde worden ontslagen door de bisschop, maar daar moet dan wel een duidelijke en goede reden voor zijn. Dergelijke benoemingen worden benoemingen ad nutum (met de hoofdknik) genoemd, omwille van de onmiddellijke ingang van benoeming en ontslag.

    Een parochievicaris is een priester die werkzaam in een parochie. Hij heeft niet de eindverantwoordelijkheid van een parochie, zoals een pastoor of administrator die heeft. Hij wordt daarom ook wel eens als hulppastoor aangeduid. In Nederland is de term kapelaan (Latijn: capellanus: een aan een kapel verbonden geestelijke) gebruikelijk, zowel in volkstaal als in de formele omschrijving van de functie. In Vlaanderen wordt hij veelal onderpastoor genoemd.

    Eric van den Berg is initiatiefnemer en oud-hoofdredacteur van Katholiek.nl. Hij werkt als communicatiestrateeg en is negenvoudig auteur. Geregeld wordt Eric gevraagd katholieke thema's toe te lichten voor RKK/NCRV, EO, Groot Nieuws Radio, het Nederlands Dagblad en andere media.