Open brief aan de samenleving over seksueel misbruik in de rk kerk

0
1367

1170 katholieken hebben in twee dagen tijd een zorgbrief ondertekend over het seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk via de website www.wijblijvenkatholiek.nl. In de open brief erkennen de ondertekenaars de schanddaden door medekatholieken in het ambt en delen in de pijn van de slachtoffers van seksueel misbruik. Initiatiefnemers van deze open brief aan de samenleving zijn i Eric van den Berg en cultuurtheoloog Frank Bosman van deze website.

Onder de ondertekenaars zijn enkele prominente katholieken, zoals de theologen Erik Borgman en Adelbert Denaux en mw. Antonia Willemsen die is verbonden als consultor aan de pauselijke raad voor de Eenheid van Christenen. Daarnaast betuigen verschillende priesters, rk theologen, journalisten en katholieken uit het bedrijfsleven hun steun door de brief te ondertekenen.

Met de zorgbrief willen de initiatiefnemers en ondertekenaars hun katholiciteit uitdrukken en worsteling met dit heikele thema. De ondertekenaars staan verschillend in de rooms-katholieke traditie en willen op dit punt gezamenlijk laten zien dat ze elkaar vinden op enkele essentiële punten. Ze hopen met de brief compassie te delen met de slachtoffers. Gelijktijdig vragen ze aandacht voor zorgvuldigheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid bij iedere betrokkene.

De ondertekenaars steunen de kerkelijke aandacht en het onderzoek onder leiding van oud-kamervoorzitter Deetman. “Wij vragen om de resultaten van dit onderzoek af te wachten en eraan bij te dragen door de informatie die men heeft met de in te stellen onderzoekscommissie te delen. Wij hopen, en willen er naar vermogen actief aan bijdragen, dat slachtoffers met wijsheid, zorgvuldigheid en professionaliteit worden bejegend. Wellicht dat zo iets van het morele en pastorale gezicht van de kerk kan worden hersteld.” schrijven de bezorgde katholieken.

Hieronder de tekst:

Aan het begin van de Goede Week ligt de rooms-katholieke kerk zwaar onder vuur. Steeds meer verhalen van seksueel misbruik van kinderen en (jong)volwassenen door priesters, paters en zusters komen naar buiten. In tal van landen worden onafhankelijke commissies ingesteld (zoals in Nederland en Ierland).
Wij schamen ons diep voor de schanddaden die door medekatholieken in het ambt anderen zijn aangedaan. Daden die nooit hadden mogen gebeuren, maar toch zijn gebeurd. We erkennen dat ten volle, maar we kunnen die situatie niet terugdraaien. Wij delen in de pijn van de slachtoffers van seksueel misbruik en zijn blij met de excuses die hun zijn aangeboden.

Wij steunen de intense kerkelijke aandacht. De Bisschoppenconferentie heeft onafhankelijk onderzoek geïnitieerd waarbij de Kerkprovincie bij monde van de referent mgr. De Korte aangeeft: “Wij moeten niet bang zijn voor de waarheid. In deze kwestie moet de onderste steen boven komen.” Wij vragen om de resultaten van dit onderzoek af te wachten en eraan bij te dragen door de informatie die men heeft met de in te stellen onderzoekscommissie te delen. Wij hopen, en willen er naar vermogen actief aan bijdragen, dat slachtoffers met wijsheid, zorgvuldigheid en professionaliteit worden bejegend. Wellicht dat zo iets van het morele en pastorale gezicht van de kerk kan worden hersteld.

Vele meer of minder betrokken katholieken keren de kerk de rug toe: uit schaamte, verontwaardiging of woede. Deze emoties zijn authentiek en begrijpelijk. Wij delen deze gevoelens. Maar wij blijven katholiek en hopen dat velen hetzelfde zullen doen. Om de wonden die zijn geslagen te helpen verbinden. Om te helpen voorkomen dat wat gebeurd is, opnieuw gebeurt. En om oog te houden voor het vele goede dat door de katholieke kerk en katholieke gelovigen ook gedaan is en wordt.

Wij denken aan de talloze generaties gelovigen, kunstenaars, wetenschappers, weldoeners en politici die geïnspireerd door hun katholiek geloof hebben bijgedragen aan de verbetering van de wereld. Talloze katholieken bouwden en bouwen op landelijk, regionaal en lokaal niveau – bijvoorbeeld in de politiek, de kunst, de media, de sport, de zorg en het onderwijs – mee aan de maatschappij en probeerden en proberen deze te doordringen met een christelijke geest. Wij denken aan de wijze waarop katholieken wereldwijd met inzet en compassie zorgen voor het welzijn van medemensen: in de hulpverlening voor ouderen, rouwenden, verslaafden, voor gevangenen, voor mensen zonder werk en voor vluchtelingen.

We hopen op rechtvaardigheid. Voor de slachtoffers van seksueel misbruik, voor de daders, voor de daders die tot inkeer zijn gekomen. We vragen de media om zorgvuldigheid, aandacht voor de omstandigheden, voor de nuances. We vragen terughoudendheid in het oordelen.

We vragen onze medekatholieken om deemoed. Christus vergeeft wie hebben gezondigd, mits er sprake is van berouw én boete. Berouw is een zaak van de gelovige tegenover God. Over de boete voor strafbare feiten gaat echter zowel de kerk als de staat.

God bidden wij om zijn nabijheid ook in deze tocht door de woestijn, juist in deze Veertigdagentijd van inkeer.

Als u katholiek bent, nodigen wij u uit deze tekst door te sturen aan medekatholieken en aan de mensen die twijfelen om aan boord te blijven. U kunt ook uw steun uitspreken door deze tekst op uw website of blog te plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

Eric van den Berg en Frank Bosman

initiatiefnemers