Vers voor de Zondag: 24 mei

Kaarsjes

In onze rubriek ‘Vers voor de Zondag’ blikken we vooruit op de eucharistieviering van aanstaande zondag: wat vertelt het Evangelie ons? Om wat voor thema draait deze viering? Wat zou je kunnen doen om dit te onderstrepen?

7e zondag van Pasen

Bidden voor een ander

Deze zondag is vol van verwachting van de heilige Geest: we weten dat over een week de Geest ons geschonken wordt, terwijl Hij ook al met Pasen gegeven is, zelfs op Goede Vrijdag wanneer Jezus de Geest ‘overdraagt’ aan hen die zich onder het kruis bevinden, de eerstelingen van de Kerk, Maria en Johannes, en de andere vrouwen. In deze volheid kunnen we als kerkgemeenschap slechts volharden in gebed. Het is een gezamenlijk activiteit waarmee we onze ‘inclusieve’ betrokkenheid op anderen laten blijken. Dat is een grote opdracht.

Exegetische notities Evangelie

Johannes 17,1-11a

Binnen het dubbele beeld  van de sabbatsreis, als het op afstand volgen van het heilige en als af te leggen weg, heeft Jezus bijna zijn ‘dal’ bereikt. Zijn Uur, van lijden, kruis en dood, van verlatenheid, maar óók keerpunt naar opstanding en nieuw leven. Tijdens een maaltijd, 13-16, bereidt Jezus zijn leerlingen voor op zijn heengaan. Hij waarschuwt hen, dat ook zij het zwaar zullen krijgen, als zij doen waartoe zij geroepen zijn en hem volgen. Dan bidt Jezus tot zijn Vader. Het wordt het ‘hogepriesterlijk gebed’ genoemd, vaak gelezen op Witte Donderdag of als gebed voor de eenheid van christenen.

Het zijn lastig te vertalen verzen, want wat wordt precies bedoeld met het herhaalde ‘doksadzoo’ en de ‘doksa van de Vader’, waar Jezus om vraagt voor hemzelf en voor zijn leerlingen?

‘Doksa’ roept associaties op aan het Hebreeuwse: ‘kabod ha Sjem’: glans, gewicht, impact van de Naam; ook aan het Onze Vader. Het was Jezus’ zending die Naam gewicht te geven, verzen 1-5. Dan bidt Jezus, dat ook zijn naam impact, glans, gegeven wordt nu hij zijn opdracht bijna heeft vervuld. De mensen te laten zien wat ‘eeuwig leven’ is. En ‘eeuwig leven’ is  het woord van de Eeuwige ‘doen én ernaar horen’ en daarmee de Naam impact, glans, te geven in de wereld.

Jezus deed dat door mensen het zicht terug te geven en vrij te maken voor waar het in wezen om moet gaan: liefde voor medemens, als uitdrukking van liefde voor de Eeuwige.

Jezus bidt voor zijn leerlingen, die nu angstig en onzeker zijn, dat ook zij mogen delen in die glans, die ‘impact’ mogen hebben; trouw aan Jezus en de Vader en één in liefde.

Themastelling

‘Sabbatsreis’ als meerduidig rood draadje in de lezingen van deze zondag. Het geeft de afstand aan tussen Jezus en wie hem volgen. Een afstand, die steeds verder wordt opgerekt, als we tekort doen aan het glans geven aan zijn naam en onze basisopdracht, waartoe wij op aarde zijn, laten versloffen, afgeleid en verleid door de schone schijn van geld en macht.

‘Sabbatsreis’ ook als beeld van de weg van Jezus en van zijn volgelingen, die als dragers van zijn geuzennaam, juist dat grootste gebod van liefde centraal willen stellen. Zij zullen daarvoor door diepe dalen moeten gaan, voordat zij op de hoogte komen van de ontmoeting, ‘er zijn’. Een weg van vallen en weer opstaan, waarbij we elkaar hard nodig hebben: eensgezind en met één doel: dienst aan de medemens om ‘impact’ te geven aan de Naam: ‘kabod Adonaï’.

Suggestie

In de volksmond, en misschien ook anders, is de stormnoveen bekend. Het gaat hierbij om het aanhoudend, standvastig en voortdurend gebed. Als het ware ‘Jezus van het kruis afbidden’.

In een viering van Woord en Gebed zou een dergelijke noveen binnen die ene viering vorm kunnen krijgen door een negental gebedsmomenten. Uitgangspunt kan de evangelielezing van vandaag zijn, waarin voldoende krachtige verzen staan die afzonderlijk als gebedsoproep ‘dienst’ kunnen doen. Niet meer en niet minder.

De teksten en suggestie zijn genomen uit de ‘Handreikingen voor liturgie voor de zon- en feestdagen’ van Berne Media. In deze uitgave staan exegetische notities voor elke lezing en antwoordpsalm, een ‘kapstok’ voor de verkondiging, misteksten, voorbeden en diverse andere suggesties voor vieringen met gewijde of niet-gewijde voorganger. Voor meer informatie over de uitgave en een abonnement, zie de website van Berne Media.