Over Katholiek.nl

Katholiek.nl wil het katholieke geloof op een onafhankelijke en professionele manier presenteren. We geven invulling aan het in maart 2002 verschenen document ‘Kerk en internet’ van de pauselijke raad voor sociale communicatie, in lijn met de belangrijke pastorale instructie ‘Communio et Progressio’ uit 1971. Katholiek.nl werd tot maart 2022 uitgegeven door Berne Media te Heeswijk-Dinther en sindsdien door VKMO-Katholiek Netwerk.

Teksten op Katholiek.nl mogen alleen met toestemming overgenomen worden. Katholiek.nl is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie die de gelinkte websites aanbieden. De inhoud van de hyperlinks vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de site.

Katholiek.nl doet haar uiterste best auteursrechten te achterhalen. Mocht toch blijken, bijvoorbeeld door de interactieve mogelijkheden van de site, dat je vindt dat wij teksten of beelden ongeautoriseerd overnemen, neem dan alstublieft even contact met ons op om de teksten te verwijderen of van een bronvermelding/link te voorzien.

Voor het bezoeken van onze website gebruiken we tijdelijke trackingcookies voor statistische gegevens via Google Analytics. We vragen geen persoonlijke gegevens om onze website te bezoeken. In het geval u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw naam en emailadres nodig. Deze gegevens worden nooit verstrekt voor andere doeleinden en u heeft te allen tijde de mogelijkheid om gegevens te laten verwijderen. Een enkele keer houdt Katholiek.nl enquetes, bijvoorbeeld als peiling van actuele katholieke zaken of websitegerelateerde vragenlijsten. Dan vragen wij in sommige gevallen om uw naam, email of telefoonnummer omdat we geen anonieme reacties willen. De gevraagde persoonlijke gegevens worden bij enquetes worden niet herleidbaar openbaar gemaakt of in zijn geheel niet in de openbaarheid gebracht en twee maanden na afloop van de vragen vernietigd.

Katholiek.nl gebruikt voor haar nieuwsvoorziening een journalistieke gedragscode van hoor en wederhoor.

Copyright 2001-2022 Katholiek.nl