Over Katholiek.nl

Katholiek.nl wil het katholieke geloof op een onafhankelijke en professionele manier presenteren. We geven invulling aan het in maart 2002 verschenen document ‘Kerk en internet’ van de pauselijke raad voor sociale communicatie, in lijn met de belangrijke pastorale instructie ‘Communio et Progressio’ uit 1971, aldus founding father Eric van den Berg die Katholiek.nl tot 2020 uitgaf. In de periode 2020 – maart 2022 werd katholiek.nl door Berne Media te Heeswijk-Dinther uitgegeven en sindsdien door VKMO-Katholiek Netwerk.

Teksten op Katholiek.nl mogen alleen met toestemming overgenomen worden. Katholiek.nl is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie die de gelinkte websites aanbieden. De inhoud van de hyperlinks vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de site.

Katholiek.nl doet haar uiterste best auteursrechten te achterhalen. Mocht toch blijken, bijvoorbeeld door de interactieve mogelijkheden van de site, dat je vindt dat wij teksten of beelden ongeautoriseerd overnemen, neem dan alstublieft even contact met ons op om de teksten te verwijderen of van een bronvermelding/link te voorzien.

Voor het bezoeken van onze website gebruiken we tijdelijke trackingcookies voor statistische gegevens via Google Analytics. We vragen geen persoonlijke gegevens om onze website te bezoeken.

Katholiek.nl gebruikt voor haar nieuwsvoorziening een journalistieke gedragscode van hoor en wederhoor.

Copyright 2001-2022 Katholiek.nl