Vers voor de Zondag: 18 april

Emmausgangers

In onze rubriek ‘Vers voor de Zondag’ blikken we vooruit op de eucharistieviering  – tijdens de lockdown op afstand te volgen op televisie en internet – van aanstaande zondag (of feestdag): wat vertelt het Evangelie ons? Om wat voor thema draait deze viering? Wat zou je kunnen doen om dit te onderstrepen?

Derde zondag van Pasen

De angst voorbij

Wanneer je iets bijzonders hebt meegemaakt dat je totaal overrompelt, zegt men: ik kan mijn ogen niet geloven. Vaak overvalt je dan een huiver. Is het wel waar? Er kan ook angst opkomen, want kan ik die verantwoordelijkheid wel aan als ik het anderen moet vertellen? Vaak gaat men dan verhalen vertellen hoe het zo gekomen is; wat je hebt meegemaakt komt in een ruimer kader te staan en krijgt vaak ook perspectief.
De leerlingen van Jezus (en wij zijn dat ook in deze tijd) hebben een hele ontwikkeling moeten doormaken om de impact van Pasen te ontdekken. Wij krijgen de Vijftig dagen van Pasen om eveneens te groeien in ons geloven.

Exegetische notities Evangelie

Lucas 24,35-48

Er zijn veel verhalen over geliefde doden, die verschijnen in dromen of soms zelfs daarbuiten. De Emmaüsgangers hebben net verslag gedaan aan Jezus’ leerlingen, die samen in Jeruzalem gebleven waren, van hun ontmoeting met Jezus onderweg, of Jezus verschijnt ook daar. In onze tijd, met zijn sterke scheiding tussen feit en fictie, moeilijk te geloven. Maar Lucas laat er geen twijfel over bestaan, dat het echt Jezus is. Hij eet met zijn leerlingen en zij mogen hem aanraken. Maar misschien is hetgeen Lucas ermee wil zeggen het belangrijkst en is het een nadrukkelijke bevestiging en troost, dat overal waar twee of meer leerlingen van Jezus samen zijn in zijn naam, Jezus bij hen is. Als teken dat hij lééft en zijn volgelingen aanspoort om dóór te gaan op de weg waarop hij voorging. Jezus zal bij hen zijn. Jezus toont zijn wonden. Ingaan op de uitnodiging ze aan te raken, betekent acceptatie van ook dat aspect, dat het onvermijdelijke gevolg zal zijn van het doorgaan op die weg.

Hoe moeilijk is het om vanuit een situatie, die voelt of alles verloren is, door te gaan? Hoe vind je de moed om de draad, die door de dood definitief lijkt te zijn gebroken weer op te pakken? Gun je wat tijd; overschat jezelf niet en blijft rustig op je plaats. Wacht af en vertrouw op de komst van de troostende helper, die is beloofd.

Focus

Hoe doe je dat in tijden, waarin het steeds moeilijker wordt met twee of drie in Jezus’ naam samen te zijn, zoals in de voorbije maanden het geval  is geweest? Kan internet een reële vervanger zijn van lijfelijke aanwezigheid? We zaten vorig jaar – en misschien zitten we dat nog – alleen en onzeker op onze eigen plaats. Uitgaan zeer beperkt, reizen afgeraden indien niet noodzakelijk. Hoe kan in zulke omstandigheden Jezus’ opdracht nog vorm krijgen, wanneer je geïsoleerd wordt en op jezelf aangewezen? En dan verschijnt in het najaar de nieuwe encycliek van paus Franciscus: Fratelli tutti. Die laat zien dat je ook op andere niveaus dan het lijfelijke samen kunt zijn en leven zoals Jezus ons voorleefde. De paus pleit voor een nieuwe start, waarin belangeloosheid, dialoog en respect voor de eigenheid van de ander voorop staan. Dat vraagt ook om een andere, betere politiek, die niet alleen uit is op stemmenwinst, maar als kanaal dient voor persoonlijke groei en die in staat is tot een interdisciplinaire dialoog, die altijd de waardigheid van de ander respecteert en het recht geeft zichzelf te zijn. Kortom: er is werk aan de winkel. Behalve het lijfelijke zijn er veel andere manieren van verbinding, waardoor aantoonbaar wordt dat Jezus lééft. Christus is verrezen en lééft in iedere broeder en zuster, die een nieuwe start maakt of doorgaat op de Weg, waarop Jezus ons voorging. Tot navolging uitgedaagd!

Suggestie: Ramadan

Deze week (maandagavond 12 april 2021) is de Ramadan begonnen: de periode waarin moslims vasten en daarmee hun solidariteit tonen met arme en hongerige medemensen. Wellicht kan er tijdens de voorbede kracht gevraagd worden voor onze islamitische broeders en zusters. Ook kan er, bijvoorbeeld in de preek / overweging, stilgestaan worden bij de interreligieuze dialoog. De heilige Franciscus van Assisi was hierin een goed voorbeeld. Het lukte hem niet om de sultan die hij bezocht, tot het christendom te bekeren, maar er ontstond wel een respectvolle verstandhouding tussen deze broeder en de sultan – nota bene in een tijd waarin de christenen en moslims oorlog met elkaar voerden!

Meer lezen: Franciscus van Assisi ontmoet de sultan. Vredesmissie in oorlogstijd, Paul Moses, Berne Media.

 

Deze teksten en suggestie zijn genomen uit de ‘Handreikingen voor liturgie voor de zon- en feestdagen’ van Berne Media. In deze uitgave staan exegetische notities voor elke lezing en antwoordpsalm, een ‘kapstok’ voor de verkondiging, misteksten, voorbeden en diverse andere suggesties voor vieringen met gewijde of niet-gewijde voorganger. Voor meer informatie over de uitgave en een abonnement, zie de website van Berne Media.