Vers voor de Zondag: 28 maart

Palmblad

In onze rubriek ‘Vers voor de Zondag’ blikken we vooruit op de eucharistieviering  – tijdens de lockdown op afstand te volgen op televisie en internet – van aanstaande zondag (of feestdag): wat vertelt het Evangelie ons? Om wat voor thema draait deze viering? Wat zou je kunnen doen om dit te onderstrepen?

Palm- of passiezondag

Totale eenvoud

We gaan een op voorhand bewogen week is: lijden, door en opwekking tot leven van Jezus Christus. Hij is de menselijke weg van liefde ten volle gegaan in totale eenvoud. Niet dat dit nu zo eenvoudig is, maar Jezus de Christus had slechts één doel: de liefde die Hij ontvangen heeft van God zijn Vader te delen met velen. Die liefde onder mensen verspreiden zodat ze én betere mensen worden én een betere wereld opbouwen.

Met het feest van Palmzondag beginnen we de Goede Week, ‘goed’ om alles wat er uit is voortgekomen. ‘Goed’ omdat we stil mogen staan bij de ervaringen van ‘geprezen worden’ en van ‘verguizing’. Niets menselijks is onze God vreemd. Niets menselijks hoeven wij uit de weg te gaan.

Wij gaan die weg samen met onze Heer Jezus de Christus.

Exegetische notities Evangelie (passieverhaal)

Marcus 14,1-15,47 of 15,1-39

In deze notities komen twee belangrijke thema’s aan bod die Jezus schetsen als de belichaming van het evangelie: de zalving in Bethanië en de viering van Pesach in de bovenzaal.

Deze tekst past bij Psalm 22 en 69 en bij Jesaja 52,13-53,12.

De olie die de vrouw gebruikt, helpt Jezus en ons om de dood onder ogen te zien én bevestigt Jezus’ status als koning en profeet. Olie wordt immers bij de drie gebeurtenissen gebruikt ter bevestiging van het feit van de dood, van het koningschap en van het profeet zijn.

Daarnaast is het de zorg voor de naaste die Jezus in dit verhaal treft. Hij koppelt het aan het evangelie zelf.

Er is nog een facet waarmee Marcus Jezus neerzet als de belichaming van het Evangelie. In de verzen 12-16, bij het Pesachmaal, is Jezus de gastheer. Deze status van gastheer staat in schril contrast met de vijandige voorbereidingen van buitenaf door de hogepriesters en de Schriftgeleerden én met eenzelfde voorbereiding van binnen door Judas Iskariot. Zijn gastheerschap wordt niet gewaardeerd.

De olie van de vrouw past bij de voorbereiding op de dood en de begrafenis van Jezus. Olie werd niet alleen gebruikt om koningen en profeten te zalven maar ook om een overledene te verzorgen.

Focus

De liederen van de lijdende dienstknecht en Psalmen 21 en 22 plaatsen Jezus’ leven en lijden, vernedering en verheffing in de koninklijke, profetische en leidende, voortrekkende rol in de joodse traditie vanaf de tijd van David.

In deze trant is Jezus meer dan de belichaming van het evangelie zoals Marcus dat aangeeft en wordt een bijzondere loot aan de stam van Jesse/Isai. Hij is de vader van David aan wie een nieuwe loot wordt beloofd (Jesaja 1).

 

Deze teksten en suggestie zijn genomen uit de ‘Handreikingen voor liturgie voor de zon- en feestdagen’ van Berne Media. In deze uitgave staan exegetische notities voor elke lezing en antwoordpsalm, een ‘kapstok’ voor de verkondiging, misteksten, voorbeden en diverse andere suggesties voor vieringen met gewijde of niet-gewijde voorganger. Voor meer informatie over de uitgave en een abonnement, zie de website van Berne Media.